REKLAMA


KOMENTOWANY KANDYDAT

Beata Szydło


KOMENTARZE

 • gość 2016-10-18 10:02:55
  Dobra zmiana nastąpi kiedy obecna pani premier zniknie ze sceny.
 • Marian 2016-10-12 10:39:42
  Kiedyś Wołodyjowski do Kmicica mówił " Kończ Waść wstydu oszczędź" Ja Pani powiem zwijaj manatki i do domu bo smród ciągnie się ,aż za Ocean Atlantycki. To będzie najlepsze dla Polski.
 • Postępowania czas zacząć 2016-10-12 09:07:52
  Petycja. Szanowna Pani Premier Beato Szydło, kierując się dobrem porządku prawnego jak i publicznego zwracamy się do Prezesa Rady Ministrów celem odwołania z funkcji szefowej KPRM Beaty Kępy, przychylając się tym samym do wniosków Komitetu Politycznego PiS Beaty Mazurek. Uzasadniając powyższe Beata Kępa powinna się wycofać z polityki po aferze wokół Trybunału Konstytucyjnego, jak również w związku z „Aferą Rządową gruntową” największą w historii powojennej Polski, gdzie łamane były prawa człowieka, wolności, własności przy przekształceniach gruntów w obrębach gmin wszystkich klas na „B” budowlane z Urzędu, właściciele gruntów nawet na poziomie prac geodezyjnych nie byli stronami postępowania. Koledzy-koleżanki szefowej KPRM obracają tymi gruntami nie płacąc nawet należnych podatków VAT itp. Powyższa afera, zdestabilizowała urzędy użyteczności publicznej do działań o charakterze przestępczym na podłożu patologicznym. . Z poważaniem Nowy Prawicowy Ruch Obywatelski.
 • Waldek 2016-09-15 01:12:49
  Tak dalej POPIERAM
 • Marek Skomorowski Chełm 2016-06-14 07:48:40
  Nie jesteśmy Państwem prawa! Przeanalizujecie co nawywijał poprzedni rząd PO-PSL z wykorzystaniem do celów przestępczych Środki wspólnoty Państw Unijnych na prywatnych gruntach w obrębach gmin ściany wschodniej Polski, bez wniosków właścicieli gruntów rolnych obecnie budowlanych o wyłączenie ich z produkcji rolnej WŚ-19, bez opłat ustawowych od 2012-2013roku z tym związanych, zaś wprowadzono zmiany o charakterze gigantycznych przestępstw gospodarczych w księgach wieczystych bez opłat Sądowych i wniosków tysięcy właścicieli gruntów z obrębów gmin, grunty rolne w obrębach gmin przekształcono do połowy długości na budowlane oznaczeniem "B" w zasobach ewidencji gruntów obręby województw lubelskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego itd. Celem dobra porządku prawnego, ujawniam największą w historii powojennej Polski aferę gruntową-malwersacji finansowych autorstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z starostami powiatowymi wykonujących zadania z zakresu administracji Rządowej, cytuję sześć punktów z pisma Starostwa Powiatowego Chełmie sposób przeprowadzenia modernizacji gruntów rolnych z środków Unijnych przeznaczonych przez Marszałka Województwa Lubelskiego gdyż, w pozostałych powiatach i województwach sposób zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas w obrębach gmin z oznaczenia „R” na „B” budowlanie od 2012roku był bliźniaczy, powyższe potwierdzają mapy klasyfikacyjne gruntów jak i mapy w zasobach geodezyjno kartograficznych (jak widać obecnie Afera Rządowa, pokazująca Państwo Polskie bezprawia i zorganizowanej przestępczości, pozdrowienia dla Prokuratora Generalnego Zbigniewa Zbiory ). Symbol pisma OR.1510.5.2013 z dnia 25czerwca 2013roku.

  1. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz trybie postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na okres 14 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie (od dnia 27.06.2011r. do 15.07.2011r.). Ponadto w celu dotarcia do jak największej liczby mieszkańców informację wywieszono w Urzędzie Gminy Chełm, przekazano sołtysowi wsi oraz ogłoszono w prasie lokalnej ( w gazecie Nowy Tydzień Chełmski w dniu 27 czerwca 2011r.).
  2. Informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków została wywieszona na okres 14 dni ( od dnia 22.06.2012 r. do dnia 09.07.2012 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym (ogłoszenie ukazało się w dniu 22.06.2012 r. w Gazecie Wyborczej ). Ponadto w celu przekazania informacji o wyłożeniu w/w projektu mieszkańcom, zwrócono się pismem do sołtysa wsi Pokrówka z prośbą o wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń sołectwa.
  3.Wyłożenie projektu operatu opisowo- kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach Pokrówka i Strupin Łanowy, podczas którego każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu, mógł zgłaszać uwagi do tych danych, odbyło się w dniach 9 do 27 lipca 2012r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie.
  4. Uwagi zgłoszone do projektu były rozpatrywane o przyjęciu lub odrzuceniu przez uprawnionego pracownika Startowa Powiatowego przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych.
  5.Po upływie terminu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Informację o tym Starosta Chełmski ogłosił w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ( Dz. U. z dnia 11 września 2012, poz.2639).
  6.Każdy,czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym mógł w terminie 30 dni od daty ogłoszenia czyli do dnia 11 października 2012r. zgłaszać zarzuty do danych. Zarzuty te Starosta rozstrzygał w drodze decyzji.


  Wnioski: Na poziomie prac geodezyjnych nie wykonano operatów pod którymi powinni się podpisać właściciele gruntów, potwierdzam jako poszkodowany, zaś wprowadzono zmiany w ewidencji gruntów i księgach wieczystych bez zgody stron postępowania, co dowodzi jak wynika o olbrzymich masowych malwersacjach pieniężnych, niszczenia dokumentacji urzędowej również w księgach wieczystych.
  Powyższe przestępstwa i inne są podtrzymywane w Powiecie Chełmskim przez Starostę Chełmskiego Piotra Deniszczuka z ugrupowania politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego, dowodem powyższego jest wyżej wymienione pismo Starostwa Powiatowego w Chełmie z dnia 25 czerwca 2013roku Symbol OR.1510.5.2013.
  .

  Niebyło nawet uchwalonego prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obrębu; Gmina Chełm posiadała opracowany i zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/120/2004 i ogłoszony w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163 z dnia 10.09.2004roku który stracił ważność zgodnie z przepisami po 5latach w 2009roku.
  Gmina opracowała i zatwierdziła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm Uchwałą Nr XXIV/221/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 29.12.2012r. Stosownie do art. 101 ustawy o samorządzie gminnym Gmina Chełm nie powiadomiła stron postępowania właściciel gruntów dla powyższego obrębu czy też, wieczystych użytkowników o służących im prawach wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w związku z, podjęciem przez gminę uchwały o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wyżej wymienione Uchwały i daty potwierdził Wójt Gminy Chełm woj. Lubelskiego w pismach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, symbole pism Fp 3111.199.2014 z dnia 07 lipca 2014;Fp 3111.156.2014 z dnia 28 kwietnia 2014roku;Fp 3111.264.2014 z dnia 16 października 2014roku.
  Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 06 listopada 2009 roku sygn. Akt IV S.A./W a 1407/09 „Stosownie do art. 28k.p.a stroną jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Źródłem interesu prawnego, o którym mowa w art28k.p.a mogą być przepisy prawa cywilnego, w szczególności prawa rzeczywistego. Interes w załatwianiu sprawy zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych mają zatem ich właściciele. Decyzje w przedmiocie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze związana jest z wykonywaniem prawa własności nieruchomości. Jej brak ogranicza dysponowanie własnością, gdyż utrudnia obrót nieruchomościami, czy też uniemożliwia ich zabudowę. W związku z tym stwierdzić należy, że stronami w rozpoznawanej sprawie byli także wszyscy właściciele(wieczyści użytkownicy) działek wchodzących w skład spornego obszaru” W uzasadnieniu Wyroku z dnia 25 stycznia 2011roku sygn. Akt II OSK 148/10 Najwyższego Sądu Administracyjnego orzekł „ zgoda o której mowa w art.7 ust 2 następuje w formie decyzji administracyjnej gdyż rozstrzyga sprawę co do jej istoty, a więc spełnia wymogi z art. 104 Kpa” Podobnie jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny Wyrok z dnia 23.06.2010roku sygn. akt II OSK 1017/09" W ocenie NSA zasadnie Sąd pierwszej instancji uznał, że właściciel takiego gruntu ma przedmiot strony w postępowaniu o zmianę przeznaczenia gruntu na cele nie rolnicze" Wyżej wymienione wyroki mogą być kluczowe do wyjaśnienia również śmierci Andrzeja Leppera zajmującego się w powyższym czasie , kulisami afery gruntowej i jej prawdziwych autorów!

  Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013r. poz. 503, podpisana 16 kwietna 2013roku przez Prezydenta PR powyższe potwierdza jest niewykonalna! Znowelizowane przepisy miały rozwiązać problemy w orzecznictwie Sądów Administracyjnych poprzez dodanie w art. 7 ustęp 3a, który jednoznacznie określał strony w postępowaniu o udzielenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych lecz, zgodnie z prawem geodezyjnym w wyniku prac na gruncie, bez podpisu właścicieli pod operatami czy wieczystych użytkowników niemożna wprowadzić zmian w ewidencji gruntów, czy też, bez wniosku w/w tym bardziej wprowadzać zmiany w księgach wieczystych. Uchwalone przepisy gdzie, stroną jest Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta to dowód przy pracach mających na celu zatuszowania przestępstw Ministerstwa Rolnictwa ze starostami powiatowymi słynnej afery gruntowej co powinno być w związku z wyżej wymienionym oczywiste. Art. 64 Konstytucji z art. 21 ustęp 1, potwierdza podmiotowość stron postępowania( zasada ochrony własności jako zasada działania Państwa). Popieram Komisję Europejską materiały z powyższego mogę dostarczyć osobiście lub przesłać drogą e-mail ; Marek.Skomorowski.1970@wp.pl
 • zawsze bezpartyjny 2016-06-09 18:10:34
  Do Maria1003: To nie PIS dzieli a opozycja. Tyle i aż tyle.
 • Zbigniew 2016-06-02 15:29:26
  Do Grzego M:
  A jakieś to straszne rzeczy robi teraz opozycja?
  PiS zniszczył dobrą opinię o Polsce, otwiera nas na Rosję, ogranicza akcję kredytową (która w obecnej strukturze finansowej świata) jest napędem PKB, zwiększa inwigilację (ustawa antyterrorystyczna), drenuje kasę z policji (ograniczane są fundusze remontowe i inwestycyjne, bo brak kasy na 500+), wprowadził szalone 500 + (nie stać nas na to), projekt podatku handlowego w obecnej wersji uderzy w polskich producentów. I wiele innych.
  Opozycja jedynie, wraz z dużą częścią społeczeństwa ma prawo wyrażać swoją opinię.
  To, że mamy inną wizję Polski nie znaczy, że gorszą.
 • martin 2016-05-21 15:47:14
  Nareszcie Premier dla Polski i Polaków, stanowcza nie ugięta godna szacunku .
  Pozdrawiam i życzę zdrowia oraz wytrwałości w walce z sabotażystami , kapusiami , donosicielami z opozycji na Polskę i Polski rząd .
  Wspaniale wystąpienie w parlamencie polskim i rzeczowe słowa do sabotażystów z opozycji , Schetyny , Petru , Kosiniaka - Kamysza i innych , mam nadzieje ze zrozumieli swe podle i haniebne postepowanie wobec Polski owi donosiciele , sabotażyści , hańba im , przyjdzie czas i dla nich zaplata .
 • Grzego M 2016-05-21 10:59:23
  Oglądałem pani wypowiedź w Sejmie, tylko prawdziwa Polka mogła wypowiedzieć takie słowa jak pani .
  W pełni popieram pani stanowisko, w sprawach Polski i Polaków. Kiedyś w czasie strajków w latach 80 w KWK Szczygłowice, nagrałem balladę strajkową , przez co straciłem zdrowie i pracę. Jestem w pełni za panią rządem i naszym Polskim Prezydentem . Nie dajcie hydrze popsuć Polski,.
  Partie opozycyjne skierowały swoje działania aby negować wszystko co uchwalicie w Sejmie, widac na mównicy, Polske maja za nic i Polaków, widać to jak na dłoni, może opozycja zacznie wykonywać swoją przysięgę składana przy otrzymaniu posłannictwa w Sejmie i Senacie, ci ludzie wybitnie łamią tę przysięgę i działają przeciw naszemu krajowi, coś im się pomyliło i trzeba stanowczo im to przypominać, jak nie zrozumieją co robią to trzeba im powiedzieć że uprawiają dywersje na własnym kraju Polska.
 • Andrzej M 2016-05-20 10:52:14
  Niech się pani Premier nie zraża , działa sukcesywnie jak teraz. Polska potrzebuje takich ludzi jak pani. Jak na razie Polska zaczyna być Polską. Wszyscy wiedzą że PO i PSL oraz będą działać przeciw Rządowi PIS gdyż boją się kar za zmarnotrawienie szans rozwoju kraju. Kasa uciekała Polsce przez ręce a wiadomo PO i PSL brały ile chciały. Może by zacząć ich za to rozliczać.PO i PSL wprowadzają chaos w POLSCE.
 • motylek 2016-04-27 08:22:18
  Kobieto widać , że zostałaś odsunięta od śmietanki towarzyskiej z lat 2008-2015 i bzdury wypisujesz , napisz lepiej jak to poprzednicy w czerwcu 2015 roku złamali demokrację i ład konstytucyjny , gdzie wtedy byłaś , a teraz siejesz wielkie larum . za późno , mleko się rozlało , a karawana dobrych zmian pojedzie dalej w trasę.
 • Zbigniew 2016-04-27 07:27:21
  Do Anna:
  Szanowna Pani. Internet jest anonimowy, co nie oznacza, że należy zachowywać się niekulturalnie. Nie jesteśmy na Ty. Jeśli ma Pani konkretne argumenty, to zapraszam do polemiki. Jeśli nie, proszę się nie wypowiadać.
  Poza tym proszę spojrzeć na to, w jaki sposób Pani Premier Beata Szydło wyraża się o najważniejszych instytucjach w Polsce: stanowisko Sądu Najwyższego stanowiskiem "kolesi"? Takie coś było za komuny. Powoduje to osłabienie autorytetu sądów, co powoduje zagrożenie dla demokracji.
  Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
 • Anna 2016-04-26 13:18:08
  Do Zbigniew: Ty już nawet na leczenie psychiatryczne się nie nadajesz!!!! Udaj ię do LEKARZA i to jak NAJSZYBCIEJ...!!!!!!!!!! .... Pozdrawiam
 • Zbigniew 2016-04-25 12:30:01
  Poniżej krytyki.
  Kwestie gospodarcze: 500+, obniżenie wieku emerytalnego: nie stać nas na to. Podatek bankowy: już zwalnia akcję kredytową banków i jest przekładany na klientów. Wymiana na ludzi niekompetentnych (niezgodnie z zapowiedziami) spowoduje problemu w przyszłości.
  Kwestie moralne: niestosowanie się do wyroków Trybunału jest łamaniem konstytucji. PiS nie ma odwagi przyznać się do błędu, rząd tym bardziej. Przy okazji zawłaszczenie prokuratury (polityk z wpływem na prowadzone śledztwa, super).

  przykłady nieodpowiedzialności można mnożyć.
 • Maria1003 2016-03-24 01:17:31
  Do Andrzej: szkoda, że wierzy Pan bezgranicznie. PiS, tak jak i każdej innej partii, chodzi tylko o władzę! Nie wierzę żadnym ich zapewnieniom. Demolują wszystko, co udało się osiągnąć Polsce w tej młodej, bo dopiero 26-letniej polskiej Demokracji. Ta partia, jak jeszcze żadna, dzieli Polaków. Odczułam to, niestety, na własnej skórze. I jest mi bardzo przykro